Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1630
Title: Клінічні аспекти ішемічної хвороби серця в поєднанні з силікозом у робітників машинобудування
Authors: Капустник, Валерій Андрійович
Братусь, Валентина Миколаївна
Keywords: силікоз
ішемічна хвороба серця
Issue Date: 2012
Citation: Капустник В. А. Клінічні аспекти ішемічної хвороби серця в поєднанні з силікозом у робітників машинобудування / В. А. Капустник, В. М. Братусь // Сучасні проблеми атеросклерозу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11 квітня 2012 р. / ОНМУ. – Одеса, 2012.
Abstract: Однією з клінічних форм атеросклеротичного ураження коронарних артерій є ішемічна хвороба серця (ІХС), яка займає перше місце за розповсюдженістю, летальністю та зниженням працездатності населення. Не зважаючи на сторічну історію дослідження розвитку та перебігу ІХС, багато аспектів цього питання у робітників промислових підприємств і досі лишаються маловивченими. Зокрема, існує обмаль відомостей щодо особливостей перебігу ІХС у осіб із супутнім силікозом, що й обумовило актуальність дослідження. Метою роботи стало удосконалення діагностики ІХС у поєднанні з силікозом на підставі вивчення особливостей перебігу коморбідної патології. Матеріал і методи. В умовах клініки НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ обстежено 52 робітника машинобудівних підприємств у постекспозиційному періоді, 27 — з поєднанням ІХС (стабільної стенокардії напруження, I-II ФК та дифузного кардіосклерозу) та силікозу і 25 пацієнтів групи порівняння з ІХС. Середні вік — 57,6±5,84 років, «пиловий» стаж — 24,1±2,5 років. Обстеження проведено згідно галузевим стандартам. Результати та обговорення. При поєднаному перебігу ІХС та силікозу а встановлено клінічну атиповість ІХС із більшою частотою безбольових форм, раннім розвитком серцевої недостатності. Виявлено більшу тяжкість перебігу сполученої патології (більші частоту та стадію серцевої недостатності, функціональний клас стенокардії, ступінь легеневої недостатності). Вірогідно, серед численних спільних патогенетичних факторів певне значення в формуванні ІХС при силікозі мають імунозапальні й метаболічні зміни. Вивчення їх через призму ерготропної та трофотропної функцій організму може слугувати патогенетичним обґрунтуванням ранньої діагностики та вибору оптимальних підходів до лікування цієї коморбідної патології, що становить перспективу подальших досліджень.
Description: тези доповіді
URI: https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1630
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapustnik_2012_025.pdf49,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.