Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5610
Title: Антиатерогенна терапія хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та ішемічну хворобу серця
Authors: Погорєлов, Віктор Миколайович
Брек, Валерія Василівна
Волкова, І. В.
Денисова, С. В.
Яницька, І. П.
Keywords: Хронічне обструктивне захворювання легенів
ХОЗЛ
Хроническая обструктивная болезнь легких
ХОБЛ
Ішемічна хвороба серця
ІХС
Ишемическая болезнь сердца
ИБС
лікування
лечение
Issue Date: 3-Feb-2014
Abstract: Згідно даних популяційних досліджень у хворих хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) серцево-судинна смертність пов‘язана з розвитком атеросклеротичного ушкодження судин, так як вік хворих ХОЗЛ з ішемічною хворобою серця (ІХС) виступає як фактор ризику формування на протязі життя метаболічних, функціональних й структурних змін в судинах у хворих з цією коморбідною патологією. Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 70 хворих на ХОЗЛ з ІХС, які були поділені на 2 групи: 1-а - 40, 2-а – 30 осіб. Середній вік хворих склав (62±2) роки. Усі хворі одержували антиангінальні, антикоагулянтні лікарські засоби та блокатор рецепторів АII – телмісартан 80 мг/добу. Хворим 2-ої групи додатково включали α-ліпоєву кислоту ("Еспаліпон") в/в крапельно в дозі 600 мг на 0,9% розчину хлориду натрію N7-10, після цього вони отримували препарат 600 мг внутрішньо протягом 2-х місяців. Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки оцінювали за допомогою ЕхоКГ та доплерЕхоКГ. Вміст загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ХС ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) і дуже низької щільності (ЛПДНЩ) визначали за А.Н. Климовим (1999). Рівень ендотеліну-1 та циклічних нуклеотидів визначали імуноферментним методом. Результати дослідження. На тлі проведеної терапії з включенням телмісартана у комбінації з α-ліпоєвою кислотою (АЛК) у 2-ій групі відзначалось значне поліпшення загального стану хворих, що супроводжувалося збільшенням порога перенесення фізичного навантаження без помірного приросту ЧСС. Стан компенсації супроводжувався зниженням показників ЛПНЩ і ЛПДНЩ та підвищенням ЛПВЩ. Відмічались позитивні зміни стану циклічних нуклеотидів та ендотеліна-1. Достовірне підвищення рівня ендотеліна-1 у порівнянні зі здоровими особами і його зниження під впливом телмісартана і АЛК дає підстави стверджувати, що ця комбінація лікарських засобів має антиатерогенні властивості. Висновок. Зазначені позитивні клініко-біохімічні та функціональні зміни позитивно характеризують застосування телмісартана з α-ліпоєвою кислотою у терапії хворих ХОЗЛ на тлі ІХС, як засіб антиатерогенної дії.
Description: Препринт тез доповіді на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Проблеми атеросклерозу як системної патології», яка відбудеться 20 березня 2014 р., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/5610
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pogorelov_2014-002.pdf98,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.