Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11570
Title: Прогностичне значення поліморфізму гена eNOS та рівня гомоцистеїну в прогресуванні артеріальної гіпертензії у підлітків із гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду
Authors: Коновалова, Наталія Вікторівна
Keywords: підліткі
артеріальна гіпертензія
гіпоталамічний синдром пубертатного періоду
гомоцистеїн
eNOS
Issue Date: 2015
Citation: Коновалова Н. В. Прогностичне значення поліморфізму гена eNOS та рівня гомоцистеїну в прогресуванні артеріальної гіпертензії у підлітків із гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду : автореф. дис. ... канд. мед. маук : 14.01.10 / Наталя Вікторівна Коновалова ; Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2015. – 22 с.
Abstract: У роботі представлені питання удосконалення ранньої діагностики та визначені предиктори прогресування артеріальної гіпертензії, розвитку ремоделювання міокарда лівого шлуночка у підлітків із гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду. Характерними змінами при підвищеному рівні гомоцистеїну в сироватки крові (≥ 10,40 мкМоль/л) при проведенні ДМАТ є зростання показників середнього систолічного та діастолічного артеріального тиску та індекса підвищенного діастолічного артеріального тиску протягом ночі. Високий рівень гомоцистеїну (≥ 21,0 мкМоль/л) асоціюється з вірогідним підвищенням рівня катехоламінів, змінами варіабельності систолічного та діастолічного артеріального тиску, з показниками геометричного та функціонального ремоделювання міокарда ЛШ. Дослідженням поліморфізма гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (еNOS) встановлено, що генотип 4a/4a є несприятливим у відношенні розвитку метаболічних порушень і характеризується найбільш високими показниками інсуліну (p <0,05), ліпопротеїдів дуже низької щільності (p <0,05) та тригліцеридів (p <0,05). Для підлітків, носіїв алеля b, є характерним розвиток концентричого ремоделювання (р <0,05), для носіїв алеля а - ремоделювання міокарда лівого шлуночка за типом концентричної гіпертрофії. Побудовано прогностичні Моделі для стратифікації ризику прогресування артеріальної гіпертензії у підлітків із гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду.
Description: The work is devoted to the improvement of early diagnosis and determine the predictors of progression of arterial hypertension, the development of left ventricular myocardial remodeling in adolescents with diencephalic syndrome of puberty. Characteristic changes at the level of homocysteine in the blood serum (≥ 10,40 mmol / l) are increasing the average systolic and diastolic blood pressure, the index increased diastolic blood pressure during the night High homocysteine levels (≥ 21,0 mmol / L) is associated with elevated levels of catecholamines, variability changes in systolic and diastolic blood pressure, with indicators of geometric and functional remodeling of the left ventricular myocardium. The study of gene polymorphism of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) found that genotype 4a/4a is unfavorable with respect to the development of metabolic disorders and is characterized by the highest rates of insulin (p <0,05), very low density lipoproteins (p <0,05) and triglycerides ( p <0,05). For teenagers, carriers of allele b, characterized by the development of concentric left ventricular remodeling myocardium (p <0.05), for carriers of allele a - LV myocardial remodeling by type concentric hypertrophy. The prognostic risk stratification models for progression of hypertension in adolescents with hypothalamic syndrome of puberty was developed.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11570
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Коновалова печатный.doc292 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.