Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9896
Title: Персоналізований підхід як складова системи управління колективом бібліотеки вузу
Authors: Капітанова, Галина Іванівна
Keywords: моделі управління
управління бібліотекою
управління персоналом
Issue Date: 5-Oct-2015
Citation: Капітанова Г. І. Персоналізований підхід як складова системи управління колективом бібліотеки вузу / Г. І. Капітанова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 71–74.
Abstract: Мета цієї статті – визначити теоретичні основи управління колективом у вищому навчальному закладі, розкрити особливості реалізації персоналізованого підходу як основи управління колективом структурного підрозділу , який ґрунтується на особистісно-орієнтованому управлінні через професійний розвиток працівника у напрямку удосконалення його професійних знань і навичок та розвитку самосвідомості. Розроблено рекомендації щодо удосконалення моделі управління колективом НБ ХНМУ в контексті сучасних вимог. Цель этой статьи – определить теоретические основы управления коллективом в высшем учебном заведении, раскрыть особенности реализации персонализированного подхода как основы управления коллективом структурного подразделения, основанный на личностно-ориентированном управлении через профессиональное развитие работника в направлении усовершенствования его профессиональных знаний и навыков и развития самосознания. Разработаны рекомендации по совершенствованию модели управления коллективом НБ ХНМУ в контексте современных требований. The purpose of this article – to determine the theoretical foundations of collective management in higher education, to reveal the peculiarities of a personalized approach as the basis of collective management business unit, based on personality-oriented management through professional development employee toward improving his professional skills and develop self-awareness. Recommendations for improving team management model NB KhNMU in the context of modern requirements.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9896
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2015
Статті, тези, доповіді. Наукова бібліотека

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Капитанова.pdf508,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.