Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9711
Title: Вплив апеліну-12 на показники добового моніторування артеріального тиску і вуглеводного обміну у хворих із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу
Other Titles: Influence of Apelin-12 on blood pressure monitoring and carbohydrate metabolism in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2
Влияние апелина-12 на показатели суточного мониторирования артериального давления и углеводного обмена у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Табаченко, Олена Сергіївна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
добове моніторування артеріального тиску
апелін-2
arterial hypertension
diabetes mellitus type 2
24-hours blood pressure monitoring
Apelin-12
Issue Date: 2015
Citation: Кравчун П. Г. Вплив апеліну-12 на показники добового моніторування артеріального тиску і вуглеводного обміну у хворих із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу / П. Г. Кравчун, О. С. Табаченко // Проблеми ендокринної патології. – 2015. – № 2 (52). – С. 51–56.
Abstract: У дослідженні було обстежено 105 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). До основної групи увійшли 75 пацієнтів з поєднанням АГ та цукрового діабету (ЦД) 2 типу (середній вік 60,03±1,17). Групу порівняння складали 30 хворих на АГ без ЦД 2 типу (середній вік 57,1±2,23). Були визначені зміни показників добового моніторування артеріального тиску (АТ) і рівня апеліну-12 у хворих з АГ залежно від наявності або відсутності супутнього ЦД 2 типу. Гіперапелінемія володіє гіпотензивним ефектом у хворих з АГ та ЦД 2 типу. Декомпенсація ЦД 2 типу із підвищенням глікозильованого гемоглобіну та глікемії, виявляється більш вагомою, ніж апелінемія, результатом того є зростання АТ за рахунок систолічного АТ (САТ) і діастолічного АТ (ДАТ) у хворих з АГ та ЦД 2 типу. Більш вірогідне зростання САТ у хворих з АГ та ЦД 2 типу пов’язано зі збільшенням глікозильованого гемоглобіну, а менш вірогідне зростання ДАТ обумовлено частковим нівелюванням негативного впливу цукрового діабету апелінемією The study examined 105 patients with arterial hypertension (AH). The study group included 75 patients with a combination of arterial hypertension and diabetes mellitus (DM) type 2 (mean age 60,03 ± 1,17). The comparison group consisted of 30 hypertensive patients without DM type 2 (mean age 57,1 ± 2,23). There were identified changes of 24-hours monitoring of blood pressure (BP) indicators and the apelin-12 level in patients with AH, depending on the presence or absence of concomitant DM type 2. Hyperapelinemia has a hypotensive effect in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2. Decompensation of diabetes mellitus type 2 with increased glycosylated hemoglobin and glycaemia, is more significant than apelinemia, which results is an increase of blood pressure level due to systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2. More highly increasing SBP in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2 is associated with an increasing of glycosylated hemoglobin, and less increasing in DBP present due to partly leveling of negative impact of diabetes by apelinemia
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9711
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. МалоїThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.