Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8395
Title: Експресія прозапальних цитокінів у різних вікових групах пацієнтів з гіпертонічною хворобою та пре-діабетом
Authors: Кочубєй, Оксана Анатоліївна
Кочубей, Оксана Анатольевна
Kochubiei, Oksana
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ащеулова, Татьяна Вадимовна
Ashcheulova, Tetyana
Ковальова, Ольга Миколаївна
Ковалева, Ольга Николаевна
Kovalyova, Olga
Keywords: Інтерлейкін-6
онкостатин М
гіпертонічна хвороба
пре-діабет
Issue Date: Nov-2014
Citation: Кочубєй О. А. Експресія прозапальних цитокінів у різних вікових групах пацієнтів з гіпертонічною хворобою та пре-діабетом / О. А. Кочубєй, Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова // Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали науково-практична конференція з міжнародною участю, Харків, 26-27 листопада 2014 р. – Харків, 2014. – С. 42–43.
Abstract: Гіперглікемія натще та порушення толерантності до глюкози, що визначені терміном «пре-діабет», широко розповсюджені серед населення і в більшості популяцій мають розбіжності за частотою зустрічаємості. За даними Міжнародної федерації діабету, на теперішній час, у світі 314 млн. людей страждають на пре-діабет, через 20 років їх кількість збільшиться у 1,5 разів та складатиме 500 млн. Мета дослідження. Оцінити взаємозв’язок між віком та вмістом прозапального цитокіну інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) та онкостатину М у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) з супутнім пре-діабетом. Матеріали та методи. Обстежено 34 пацієнта з ГХ та пре-діабетом, із яких 14 (41 %) чоловіків та 20 (59 %) жінок. Вік обстежених хворих коливався від 46 до 69 років, медіана становить 56,00 років. Обстежених хворих було розподілено за віком (використана схема вікової періодизації онтогенезу людини) на дві групи. У групу зрілого віку (47%) увійшли жінки від 21 до 55 років, та чоловіки від 22 до 60 років. У групу похилого віку (53%) увійшли жінки від 56 до 74 років, та чоловіки від 61 до 74 років. Оцінка вуглеводного обміну проводилась на підставі дослідження глюкози натще, перорального глюкозо-толерантного тесту, глікозільованого гемоглобіну (HbA1c) за біохімічними стандартними методиками. Діагноз пре-діабету, що включає в себе гіперглікемію натще та порушення толерантності до глюкози, встановлювали за критеріями ВООЗ (2011). Визначення концентрації онкостатин М та ІЛ-6 проводилось імуноферментним методом. Результати дослідження. При аналізі даних імуноферментного дослідження встановлено, що концентрація онкостатину М у хворих зрілого віку становила 18,34 (16,45-27,16) пкг/мл, тоді як в групі похилого віку 30,45 (24,15-44,32) пкг/мл. Вірогідність розбіжностей між групою зрілого та групою похилого віку була статистично достовірна р<0,01. Концентрація ІЛ-6 у хворих зрілого віку становила 13,45 (10,00-16,94) пкг/мл, тоді як в групі похилого віку 15,64 (11,00-28,13) пкг/мл. Вірогідність розбіжностей між групою зрілого та групою похилого віку була статистично достовірна р<0,01. Нами виявлена залежність між віком і концентрацією прозапальних цитокінів у хворих на ГХ з пре-діабетом. Мав місце позитивний зв’язок між віком досліджених і концентрацією онкостатину М та ІЛ-6, коефіцієнт кореляції складав (r=0,54, p<0,01) для онкостатину М та (r=0,45, p<0,01) для ІЛ-6. Висновки. Між віком хворих на ГХ з супутнім пре-діабетом та рівнем прозапальних цитокінів онкостатином М та ІЛ-6 існує позитивний кореляційний зв’язок.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/8395
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КочубєйОА (для ипеп).doc26 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.