Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/367
Title: Особливості порушень мікроелементного статусу при вторинній остеопенії та порушенні фібрилогенезу у дітей
Особенности нарушений микроэлементного статуса при вторичной остеопении и нарушение фибриллогенеза у детей
Peculiarities of trace elements condition in children with secondary osteopeny and fibrillogenesis disorders
Authors: Фролова, Татьяна Владимировна
Охапкина, Ольга Владимировна
Барская, Лина Яковлевна
Медведева, Елена Павловна
Фролова, Тетяна Володимирівна
Охапкіна, Ольга Володимирівна
Барська, Ліна Яківна
Мєдвєдєва, Олена Павлівна
Frolova, Tetyana
Okhapkina, Olga
Barska, Lina
Medvedeva, Elena
Keywords: остеопенія
мікроелементний дисбаланс
остеопения
микроэлементный дисбаланс
osteopeny
trace elements dysbalance
chronic pathology
хроническая патология
хронічна патологія
fibrillogenesis
фибриллогенез
фібрилогенез
Issue Date: 2011
Citation: Особливості порушень мікроелементного статусу при вторинній остеопенії та порушенні фібрилогенезу у дітей / Т. В. Фролова, О. В. Охапкіна, Л. Я. Барська, О. П. Мєдвєдєва // Перинатологія та педіатрія. – 2011. – № 1. – С. 101–104.
Abstract: В роботі представлено аналіз особливостей мінерального дисбалансу у дітей з вторинною остеопенією в залежності від наявності порушень фібрилогенезу. Встановлено, що у дітей без ознак дизморфогенезу сполучної тканини найбільш виразний дисбаланс відмічається в групі мікроелементів які приймають участь в процесах кісткоутворення із суттєвим зменшенням показників кальцію. У дітей з порушенням фібрилогенезу мінеральні зсуви відбуваються насамперед за рахунок дисбалансу ессенціальних мікроелементів: кальцію, магнію, цинку та бору.
В работе представлен анализ особенностей минерального дисбаланса у детей с вторичной остеопенией в зависимости от нарушений фибриллогенеза. Установлено, что у детей без признаков дизморфогенеза соединительной ткани максимальный дисбаланс отмечается в группе микроэлементов, ответственных за процессы костеобразования со значительным уменьшением кальция. У детей с нарушением фибриллогенеза минеральные сдвиги определяются, прежде всего, за счет дисбаланса эссенциальных микроэлементов: кальция, магния, цинка и бора.
Peculiarities of trace elements condition in children with secondary osteopeny and fibrillogenesis disorders are shown in the study. It was proved that in children without fibrillogenesis disorders signs the most significant dysbalance is present in trace elements which are responsible for bone turnover. In children with fibrillogenesis disorders signs the most significant dysbalance is present in essential trace elements level (calcium, magnesium, zink, boron).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/367
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики педіатрії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья - репозитарий.pdf180,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.