Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2558
Title: Ефективність базисного лікування ожиріння у підлітків проблемні питання
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Чайченко, Тетяна Валеріївна
Тельнова, Лариса Григорівна
Лутай, Тетяна Володимирівна
Keywords: ожиріння
підлітки
ефективність лікування
ожирение
подростки
эффективность лечения
obesity
adolescents
treatment efficiency
Issue Date: 2012
Publisher: Світ медицини та біології
Citation: Ефективність базисного лікування ожиріння у підлітків: проблемні питання / Г. С. Сенаторова, Т. В. Чайченко, Л. Г. Тельнова, Т. В. Лутай // Світ медицини та біології. – 2012. – № 2. – С. 65–71.
Abstract: В роботі представлений аналіз ефективності корекції маси тіла 141 підлітка з надлишковою масою та первинним ожирінням. 33,41 % підлітків та/або членів їх сімей демонструють дуже низький комплайєнс у відношенні корекції надлишкової ваги. Встановлено, що ти, особи із зниженням маси тіла, були вірогідно більше мотивовані на досягнення результату, набули навички аналізу раціону, мали менший вихідний рівень тривоги, а також отримували постійну підтримку з боку родини. Виявлено, що найсуттєвішими факторами, що обмежують дотримання рекомендацій, є психосоціальні, а саме недостатня підтримка родини та однолітків, низька доступність «здорових» продуктів харчування та кількість соціальних закладів для занять фізкультурою та спортом.
В работе представлен анализ эффективности коррекции массы тела 141 подростка с избыточной массой и первичным ожирением. 33,41% подростков и / или членов их семей демонстрируют очень низкий комплайенс в отношении коррекции избыточного веса. Установлено, что ты, лица со снижением массы тела, были достоверно больше мотивированы на достижение результата, получили навыки анализа рациона, имели меньший исходный уровень тревоги, а также получали постоянную поддержку со стороны семьи. Выявлено, что наиболее существенными факторами, ограничивающими соблюдение рекомендаций, являются психосоциальные, а именно недостаточная поддержка семьи и сверстников, низкая доступность «здоровых» продуктов питания и социальных учреждений для занятий физкультурой и спортом.
This paper presents an analysis of the effectiveness of the correction weight 141 overweight and obese adolescents. 33.41% adolescents and their families exhibit very low compliance to weight correction. It was found that person with reduced body mass were significantly more motivated to achieve results, gained some skills in making diet, had lower initial anxiety level, and received consistent support from family. Revealed that the most significant factors in limiting compliance are psychosocial, namely the lack of support from family and peers, low availability of "healthy" foods and social fitness facilities.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2558
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.