Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18841
Title: Прогностичне значення експресії фактора росту ендотелію судин при променевій терапії недрібноклітинного раку легені
Other Titles: Прогностическое значение экспрессии фактора роста эндотелия сосудов при лучевой терапии немелкоклеточного рака легкого
Prognostic significance of growth factor expression of vascular endothelium in radiation therapy of lung cancer
Authors: Карвасарська, Віра Василівна
Мітряєва, Наталія Андріївна
Білозор, Наталія Володимирівна
Гребіник, Лідія Володимирівна
Старенький, Віктор Петрович
Keywords: променева терапія
фактор росту ендотелію судин (VEGF)
ангіогенез
недрібноклітинний рак легені
Issue Date: 2017
Citation: Прогностичне значення експресії фактора росту ендотелію судин при променевій терапії недрібноклітинного раку легені / В. В. Карвасарська, Н. А. Мітряєва, Н. В. Білозор, Л. В. Гребіник, В. П. Старенький // Український радіологічний журнал. – 2017. – Т. 25, вип.1. – С. 18–22.
Abstract: Мета роботи. Визначити прогностичну значущість сироваткового фактора VEGF у хворих на недрібно- клітинний рак легені (НДРЛ) для оцінки ефективності променевої терапії (ПТ). Матеріали і методи. Обстежено 61 хворого на НДРЛ в віці від 40 до 80 років. Ці пацієнти лікувалися в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» і отримали курс конформної ПТ на лінійному прискорювачі Clinac 600C у плані послідовного хіміопроменевого лікування. В групу контролю ввійшли 20 практично здорових людей. Проведено загальне клінічне, морфологічне і рентгенологічне об- стеження всіх пацієнтів. Вміст VEGF у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу з ви- користанням стандартних наборів «Вектор-Бест» (Росія) до і після променевої терапії. Результати. Для оцінки прогностичної значущості VEGF — потужного стимулятора ангіогенезу пух- лин — було проаналізовано зміни його рівня в сироватці крові хворих на НДРЛ залежно від об’єктивної відповіді на ПТ, за якою оцінювали безпосередній ефект лікування через один місяць та визначені зміни рівня VEGF залежно від загальної і безрецидивної виживаності хворих на НДРЛ, за якою оцінювали найближчі результати лікування. Встановлено, що чутливість НДРЛ до променевої терапії пов’язана з рівнем експресії VEGF. Визначено, що рівень VEGF у динаміці лікування корелює з об’єктивною відповіддю на променеву терапію НДРЛ, що підтверджує прогностичну значущість активатора ангіо- генного фактора. З’ясовано, що гіперекспресія VEGF є несприятливим прогностичним фактором для показників часу до прогресування та загальної виживаності у хворих на НДРЛ при проведенні проме- невого лікування. Висновки. Динамічні зміни показників VEGF у сироватці крові хворих на НДРЛ при ПТ на фоні аналізу об’єктивної відповіді на лікування можуть бути визначені як додаткові прогностичні критерії оцінки ефек- тивності лікування. Гіперекспресія VEGF як визначальний фактор оцінки агресивності пухлинного процесу є прогностичним фактором для виявлення ефективності ПТ, часу до прогресування і виживаності хворих на НДРЛ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18841
ISSN: 1027-3204
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ФАКТОРА.pdf439,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.