Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18769
Title: Оптимізація комбінованого лікування місцеворозповсюдженого недрібноклітинного раку легені
Other Titles: Оптимизация комбинированного лечения местнораспространенного немелкоклеточного рака легкого
Optimization of combined treatment of locally advanced non-small cell lung cancer
Authors: Басилайшвілі, Станіслав Юрійович
Keywords: недрібноклітинний рак легені
поліхіміотерапія
післяопераційна променева терапія
операція
патоморфоз
онкомаркери
Issue Date: 2017
Citation: Басилайшвілі С. Ю. Оптимізація комбінованого лікування місцеворозповсюдженого недрібноклітинного раку легені : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.07 / С. Ю. Басилайшвілі ; Харківська медична академія післядипломної освіти. – Харків, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14–17.
Abstract: Метою дослідження було покращити результати лікування хворих на недрібноклітинний рак легені IIIА стадії шляхом оптимізації ад'ювантних методів терапії з урахуванням онкомаркерів. У дисертації представлені результати дослідження 120 хворих, яким було проведено комбіноване лікування за різними схемами. Хворим виконували стернальні пункції для пошуку ізольованих пухлинних клітин у кістковому мозку. Виконували оцінку лікувального патоморфозу у хворих другої групи після НАХТ. Досліджували рівні CYFRA 21-1, VEGF та Ki-67 у досліджуваних групах. За допомогою світлової та електронної мікроскопії вивчали структуру НДРЛ як нативних клітин, так і клітин після НАХТ. Встановлено, що лікувальний патоморфоз 1-3 ступеня є лише у 40,5% хворих. Отримані результати свідчать про покращення безрецидивної та загальної виживаності у хворих досліджених груп, що вказує на ефективність застосованих автором методів лікування хворих на НДРЛ IIIА стадії. У хворих 2 та 3 груп в порівнянні з 1 групою була помітна тенденція до збільшення однорічної загальної виживаності. Статистично значущої різниці між 2 та 3 групами не спостерігалося. Причинами загибелі хворих в усіх групах були віддалені метастази та в меншій мірі реґіонарні рецидиви. Дворічна загальна виживаність хворих свідчить про позитивний вплив НАХТ та ПТ у хворих 2 та 3 груп. Відмінність між показниками 1 та 3 груп мала статистично значущий характер (p<0,05). Показник трирічної загальної виживаності в 3 групі складав 67,6±3,7% та був вірогідно вищім в порівнянні з 1 групою (p<0,05).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18769
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат (финальный).doc312 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.