Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14635
Title: Гіперадипоцитокінемія - маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету типу 2
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Шеховцова, Юлія Володимирівна
Keywords: хронічний панкреатит
цукровий діабет 2-го типу
апелін
ФНП-α
еластаза-1
хронический панкреатит
сахарный диабет 2-го типа
апелин
ФНО-α
эластаза-1
chronic pancreatitis
type 2 diabetes mellitus
apelin
TNF-α
elastase-1
Issue Date: 2016
Citation: Журавльова Л. В. Гіперадипоцитокінемія – маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету типу 2 / Л. В. Журавльова, Ю. А. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія. – 2016. – № 5 (91). – С. 18–22.
Abstract: Ціль дослідження – вивчення взаємозв’язків між концентраціями апеліну, фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α) у плазмі крові та рівнями фекальної панкреатичної еластази-1 у хворих на хронічний панкреатит (ХП), цукровий (ЦД) діабет типу 2 та при їх поєднанні. Матеріали та методи. Було обстежено 49 хворих (22 чоловіка та 27 жінок, середній вік 56,77 ± 1,79 років) з ХП, ЦД типу 2 та при їх поєднанні. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб. Результати та обговорення. Встановлені достовірні кореляційні зв’язки між рівнем апеліну та ФНП-α та негативні зв’язки між апеліном та фекальною панкреатичною еластазою-1, а також підвищення вмісту цих адипоцитокінів поряд з погіршенням екзокринної функції підшлункової залози (ПЗ). Висновки. Гіперадипоцитокінемія та її зв`язок з показниками функціонального стану ПЗ можуть впливати на прогресування патологічного процесу в ПЗ, що дає змогу розцінювати ці показники як маркери ремоделювання підшлункової залози при ХП на тлі ЦД типу 2.Цель исследования - изучение взаимосвязей между концентрациями апелина, фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) в плазме крови и уровнями фекальной панкреатической эластазы-1 у больных хроническим панкреатитом (ХП), сахарным (СД) диабетом типа 2 и при их сочетании. Материалы и методы. Было обследовано 49 больных (22 мужчины и 27 женщин, средний возраст 56,77 ± 1,79 лет) с ХП, СД типа 2 и при их сочетании. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Результаты и обсуждение. Установлены достоверные корреляционные связи между уровнями апелина и ФНО-α и отрицательные связи между апелином и фекальной панкреатической эластазой-1, а также повышение содержания этих адипоцитокинов наряду с ухудшением экзокринной функции поджелудочной железы (ПЖ). Выводы. Гиперадипоцитокинемия и ее связь с показателями функционального состояния ПЖ могут влиять на прогрессирование патологического процесса в ПЖ, чтот дает возможность расценивать эти показатели как маркеры ремоделирования ПЖ при ХП на фоне СД типа 2.Purpose - to study the relationship between the plasma concentrations of apelin, tumor necrosis factor-α (TNF-α) and levels of fecal pancreatic elastase-1 in patients with chronic pancreatitis (CP), type 2 diabetes mellitus (DM) and their combination. Materials and methods. The investigation involved 49 patients (22 men and 27 women, mean age 56,77 ± 1,79 years) with CP, type 2 DM and their combination. The control group included of 20 healthy individuals. Results and discussion. Significant correlations between the levels of apelin and TNF-α and negative links between apelin and fecal pancreatic elastase-1 were founded. The increased levels of these adipocytokines, along with the deterioration of the exocrine function of the pancreas were founded. Conclusions. Hyperadipocytokinemia and the relationship of it with indicators of the functional state of the pancreas may affect the progression of the pathological process in the pancreas, that gives the opportunity to regard these indicators as markers of remodeling of the pancreas at CP on the background of type 2 DM.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14635
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гіперадипоцитокінемія - маркер.pdf486,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.