Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10505
Title: Динаміка змін прозапальних і протизапальних цитокінів, а також деяких показників системи пероксидації крові у хворих за різних типів псевдокіст підшлункової залози
Other Titles: Dynamics of changes of proinflammatory and antiinflammatory cytokines, as well as some indices of the blood peroxidation system, in the patients, having various pancreatic pseudocysts types
Authors: Криворучко, Ігор Андрійович
Гончарова, Наталя Миколаївна
Андреєщев, С.А.
Яворська, Тетяна Петрівна
Keywords: псевдокісти підшлункової залози
оперативне втручання
інтерлейкіни
глутатіонпероксидаза.
патофізіологія
pancreatic pseudocysts;
оperative intervention;
іnterleukins
glutationperoxidase
pathophysiology
Issue Date: Nov-2015
Citation: Динаміка змін прозапальних і протизапальних цитокінів, а також деяких показників системи пероксидації крові у хворих за різних типів псевдокіст підшлункової залози / І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова, С. А. Андреєщев, Т. П. Яворська // Клінічна хірургія. - 2015. - № 4. - С. 13-18.
Abstract: Дослідження проведені у 47 хворих, оперованих з приводу псевдокіст (ПК) підшлункової залози (ПЗ). Тип ПК ПЗ визначали за класифікацією A. D'Egidio, М. Schein (1991). З метою оцінки порушень імунного статусу визначали вміст у плазмі крові прозапальних і протизапальних цитокінів, зокрема, інтерлейкінів (ІЛ): ІЛ—6, ІЛ—8, ІЛ—10, ІЛ—18, а також малонового діальдегіду (МДА) та активність глу% татіонпероксидази (ГПО). Найбільш виражені зміни вмісту IЛ—8 відзначали за ус% кладнених ПК ПЗ через 72 год після операції, що характеризувалися більш вира% женим підвищенням його рівня в системному кровотоку, ніж у спланхнічному, за ПК ПЗ всіх типів і свідчило про обмежену здатність печінки забезпечувати кліренс цитокінів у цих хворих. Вміст IЛ—18 і ГПО у сироватці крові за різних типів ПК ПЗ безпосередньо корелював з тяжкістю панкреатиту. Встановлений тісний коре% ляційний зв'язок між цими показниками за несприятливого прогнозу перебігу післяопераційного періоду.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10505
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DYNAMICS OF CHANGES OF PROINFLAMMATORY.pdf235,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.