Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3339
Title: Вікові особливості перебігу гострої серцевої недостатності
Authors: Лапшина, Лариса Андріївна
Золотайкіна, Вікторія Ігорівна
Issue Date: Apr-2013
Citation: Лапшина Л. А. Вікові особливості перебігу гострої серцевої недостатності / Л. А. Лапшина, В. І. Золотайкіна // Щорічні терапевтичні читання: Лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті академіка Л. Т. Малої, 25-26 квітня 2013 р., Харків / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т [та ін.]. – Харків, 2013. – С. 182.
Abstract: В епідеміологічних дослідженнях, присвячених гострій серцевій недостатності (ГСН) встановлено, що вік пацієнтів є одним з істотних факторів ризику несприятливого прогнозу ГСН. Нами було вивчено вміст лейкотрієна С4, показники медіаторів запалення − фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), С-реактивного білку (СРБ) та оксидативного стресу (малонового діальдегіду (МДА), дієнових кон’югатів (ДК)) і антиоксидантного захисту (каталази, церулоплазміну (ЦП)) в залежності від віку пацієнтів з ГСН. Обстежено 100 хворих ІХС, ускладненою ГСН, а також 20 пацієнтів ІХС без серцевої недостатності, що склали контрольну групу. Рівень ЛТС4 у хворих з ГСН у віці до 59 років склав 2,08±0,11 нг/мл, у пацієнтів більше 60 років − 2,24±0,43 нг/мл (р>0,05). Представлені результати свідчать про відсутність впливу вікового фактора на утворення ЛТС4 у хворих ГСН. Аналіз біомаркерів запалення залежно від віку показав, що в групах хворих ГСН до 59 років і більше 60 років мала місце активація всіх досліджуваних показників. Звертає увагу достовірне збільшення в більш старшій віковій групі рівнів ФНП-α (р<0,05), ІЛ-6 (р<0,01) і СРБ (р<0,05), що асоціювалося з більше важким клінічним станом хворих. Вплив вікового фактора на імунозапальну активність може бути одним з пояснень більше важкого перебігу ГСН у цій групі. Відповідно до отриманих результатів, у пацієнтів до 59 років і більше 60 років показники МДА, ДК, каталази, ЦП вірогідно не відрізнялися. Аналіз досліджуваних показників залежно від віку було проведено у групах хворих з ГСН у віці до 59 років і більше 60 років. З віковим фактором асоціювався більше важкий перебіг ГСН (р<0,05), достовірне збільшення рівнів ФНП-(р<0,05), ІЛ-6 (р<0,01), СРБ (р<0,05) у хворих ГСН старше 60 років у порівнянні із групою до 59 років, що вказує на більше виражену активацію імунозапальної відповіді при ГСН з віком. Не знайдено істотних відмінностей ступеня активації синтезу лейкотрієнів і оксидативного стресу у хворих ГСН залежно від віку.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/3339
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЛапшинаЛА тези.doc28,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.