Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20985
Title: Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння
Authors: Пасієшвілі, Людмила Михайлівна
Терешкин, Костянтин Ігорович
Keywords: остеоартроз
апелін
ген рецепторів вітаміну D
остеопороз
Issue Date: 2018
Citation: Пасієшвілі Л. М. Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння / Л. М. Пасієшвілі, К. І. Терешкин // Український терапевтичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 34–39.
Abstract: Мета роботи — визначення впливу гормональної активності жирової тканини та поліморфізму Bsml c.IVS7 G > A, rs1544410 гена рецепторів вітаміну D (VDR) на формування остеопенічних станів у осіб молодого віку з остеоартрозом (ОА) та ожирінням. Матеріали та методи. Обстежено 96 пацієнтів молодого віку (до 45 років) з сукупним перебігом ОА та ожирінням і 34 особи з ОА без ожиріння. Антропо- метричними критеріями ожиріння вважався індекс Кетлє або індекс маси тіла (ІМТ). Оцінку функціонального стану опорно-рухового апарату та аналіз показ- ників альгофункціональної активності визначали при використанні тесту-опиту- вальника WOMAC. Вимірювання мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) проводили за допомогою двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії на апа- раті HOLOGIC Explorer QDR W Series Bone Densitometer (США). У сироватці крові визначали вміст ­апеліну-13 (методом ІФА) з використанням набору реакти- вів Human (Німеччина). Поліморфізм гена досліджували в геномі людини мето- дом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу за допомогою набо- ру VDR (Bsml c.IVS7 G > A, rs1544410) «Мутація рецептора вітаміну D». Статистичний аналіз даних проводили з використанням комп’ютерного пакета прикладних програм Stata 12.1; статистичну обробку — з використанням W-кри- терію Шапіро—Уїлка, Пірсона, а однорідність дисперсій — критерію Левена. Результати та обговорення. Визначено збільшення рівня адипокіну апеліну-13 у сироватці крові означених пацієнтів, вміст якого залежав від рентгенологічної стадії захворювання та показників альгофункціональної активності за індексом WOMAC та не мав залежності від ІМТ. Також встановлено, що переважна біль- шість пацієнтів молодого віку з ОА та надмірною масою тіла або ожирінням мали несприятливий ВВ-генотип гена VDR, що проявлялося більш тяжкими рентгенологічними стадіями захворювання, розвитком остеопенічних станів та збільшенням вмісту апеліну. Висновки. Серед хворих на ОА та ожиріння доволі часто (45,8 %), порівняно з групою контролю (11,5 %), зустрічається несприятливий варіант ВВ-генотипу мутації G63980A гена VDR, що підтверджується у таких пацієнтів рентгеноло- гічним прогресуванням ураження суглобів та формуванням остеопенічних станів (75,9 %). Перебіг ОА в осіб молодого віку з надмірною масою тіла або ожирінням відбувається на тлі підвищення рівня адипоцитокіну апеліну, вміст якого різ- ниться в залежності від поліморфних варіантів гена VDR, не залежить від ступе- ня ожиріння, але має залежність від рентгенологічної стадії захворювання.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20985
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасієшвілі, Терешкін УТЖ 2018.pdf1,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.