Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14894
Title: Оцінювання порушень моторного розвитку в дітей раннього віку, які народилися передчасно, за даними стандартної електроенцефалографії
Other Titles: Evaluation of motor disorders in children who were born prematurely, according to the standard electroencephalography
Authors: Ріга, Олена Олександрівна
Гордієнко, Ірина Вікторівна
Keywords: недоношені діти
діти раннього віку
електроенцефалографія
діти-інваліди
Preterm Infants
Disability
Issue Date: 2016
Citation: Ріга О. О. Оцінювання порушень моторного розвитку в дітей раннього віку, які народилися передчасно, за даними стандартної електроенцефалографії / О. О. Ріга, І. В. Гордієнко // Запорожский медицинский журнал. –2016. – № 4 (97). – С. 59–63.
Abstract: Мета роботи – визначення діагностичної цінності патернів стандартної електроенцефалографії при порушеннях моторного розвитку дітей раннього віку, які народилися передчасно, за допомогою логістичного регресійного аналізу. Матеріали та методи. Здійснили обсерваційне когортне дослідження розвитку 93 дітей (вік – від народження до 36 місяців), яких протягом спостереження поділили на групи: діти-інваліди з органічними ураженнями центральної нервової системи (35,4 %), діти-ін- валіди без органічних уражень центральної нервової системи (34,4 %), здорові діти (30,1 %). Електроенцефалографію проводили за стандартним методом з оцінюванням фонової активності, ступеня зрілості, дифузних або локальних змін біоелектричної активності головного мозку, пароксизмальної активності та частка спектра потужності в діапазонах дельта, тета, aльфа, бета 1 і бета 2. З дослід- ження виключено дітей із судомним синдромом, протисудомною терапією. Враховували скорегований вік дітей. Результати. Інвалідність у дітей раннього віку, які народилися передчасно, зумовлена розвитком дитячого церебрального паралічу. У 16,9 % дітей окрім порушень моторного розвитку діагностували патологію зору, слуху та затримку когнітивного розвитку. У ско- регованому віковому інтервалі 6–12 місяців спостерігали відмінності в частці дельта-ритму й альфа-ритму в дітей, які сформували інвалідність. За допомогою логістичного регресійного аналізу визначили відношення шансів для порушень моторного розвитку в дітей раннього віку у віковому інтервалі 6–12 місяців: частка дельта-ритму понад 28 %; низька амплітуда, дифузні зміни; локальне уповільнення стандартної електроенцефалографії Висновки. Автори вважають, що запропонована діагностична модель із використанням неінвазивного методу – стандартної електро- енцефалографії, допоможе розробити оптимальні кроки в обстеженні дітей раннього віку та прогнозуванні порушень їхнього розвитку.
Description: Aim. To determine the diagnostic value of the standard EEG patterns in disorders of motor development of born prematurely young children using logistic regression analysis. Materials and methods. An observational cohort study of 93 children development aged from birth to 36 months was carried out. All children were divided into groups - disabled children with organic lesions of the central nervous system (35.4 %), disabled children without organic lesions of the central nervous system (34.4 %), and healthy children (30.1%). Electroencephalography was performed by a standard method of background activity assessment, maturity, diffuse or local changes of brain bioelectrical activity, paroxysmal activity and the power spectrum in the range of delta, theta, alpha, beta 1 and beta 2. The study excluded the children with convulsions and anticonvulsant therapy. The corrected children age was used. Results. Disability in young children, who were born prematurely, was caused by the development of cerebral palsy. In 16.9 % of children other than motor development disorders pathology of vision, hearing and cognitive development delay was diagnosed. There were differencesof delta-rhythm and alpha-rhythm in children who developed a disability at the corrected age 6–12 months. Using logistic regression analysis the odds ratio for disability in young children at the corrected age 6–12 months were determined: the part of the delta- rhythm over 28 %; low amplitude, diffuse changes; local slowdown on standard EEG. Conclusion. The authors believe that the proposed diagnostic model using noninvasive method – standard electroencephalography – helps to develop optimal steps in examining of young children and to predict motor disturbances development.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14894
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf474,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.