Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14347
Title: Уровень асимметричного диметиларгинина и его значение в диагностике атеросклеротического поражения коронарных сосудов
Authors: Журавлева, Лариса Владимировна
Лопина, Наталья Андреевна
Keywords: асимметричный диметиларгинин
атеросклероз коронарных сосудов
ишемическая болезнь сердца
сахарный диабет 2-го типа
асиметричний диметиларгінін
атеросклероз коронарних судин
ішемічна хвороба серця
цукровий діабет 2-го типу
Asymmetrical dimethylarginine
atherosclerosis
coronary heart disease
type 2 diabetes mellitus
Issue Date: 2016
Citation: Журавлева Л. В. Уровень асимметричного диметиларгинина и его значение в диагностике атеросклеротического поражения коронарных сосудов / Л. В. Журавлева, Н. А. Лопина // Ліки України плюс. – 2016. – № 3 (28). – С. 45–50.
Abstract: Цель исследования - определить уровни асимметричного диметиларгинина (АДМА) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от наличия сахарного диабета (СД) 2-го типа и характера поражения коронарных артерий, а также его значение в диагностике атеросклеротического поражения коронарных сосудов. Материалы и методы: обследован 131 пациент с ИБС (89 мужчин, 42 женщин), средний возраст которых составил 59,6±9,11 лет. В зависимости от наличия СД 2-го типа больные ИБС были разделены на 2 группы: 1-ая группа (n= 70) - больные с сопутствующим СД 2-го типа, 2-ая группа (n= 61) - больные ИБС без сопутствующего СД 2-го типа. Всем пациентам для верификации диагноза ИБС проводилась коронарография. У всех больных оценивались уровни АДМА. Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у пациентов с ИБС как с сопутствующим СД 2-го типа, так и без, повышены уровни АДМА достоверно в сравнении с группой контроля (р˂0,05). У пациентов с гемодинамически значимыми и незначимыми стенозами коронарных артерий не было выявлено различий в содержании АДМА. При анализе уровней АДМА у пациентов с ИБС в зависимости от наличия диффузного поражения коронарных сосудов у больных СД отмечалась статистически значимое повышение его уровня при более тяжелом поражении коронарных артерий. В ходе исследования прогностическая значимость в отношении наличия коронарного атеросклероза установлена для значения АДМА более 0,63 мкМ/л, чувствительность и специфичность метода высокие и составляют 95% и 100% соответственно, площадь под ROC кривой (AUC) – 1,000 ± 0,0003 (95% доверительный интервал: 0,975 до 1,000; р<0,0001). Прогностическая значимость АДМА в отношении наличия гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий установлена для значения АДМА более 2,17 мкМ/л, чувствительность и специфичность метода составляют 68,4% и 73,6% соответственно, площадь под ROC кривой (AUC) - 0,734 ± 0,0462 (95% доверительный интервал: 0,656 до 0,803; р<0.0001). Прогностическая значимость определения уровня АДМА для прогнозирования наличия диффузного поражения коронарных артерий установлена для значения АДМА более 2,15 мкМ/л, чувствительность и специфичность метода составляют 80% и 58,4% соответственно, площадь под ROC кривой (AUC) - 0,704±0,0424 (95% доверительный интервал: 0,625-0,776; р<0,0001). Выводы. Определение уровня асимметричного диметиларгинина имеет важное значение как в прогнозировании наличия атеросклеротического поражения коронарных сосудов, так и диагностики гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий, диффузного поражения коронарного русла. Мета дослідження - визначити рівні асиметричного диметиларгініну (АДМА) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) в залежності від наявності цукрового діабету (ЦД) 2-го типу і характеру ураження коронарних артерій, а також його значення в діагностиці атеросклеротичного ураження коронарних судин. Матеріали і методи: обстежений 131 хворий на ІХС (89 чоловіків, 42 жінок), середній вік яких склав 59,6±9,11 років. Залежно від наявності ЦД 2-го типу хворі ІХС були розподілені на 2 групи: 1-а група (n = 70) - хворі з супутнім ЦД 2-го типу, 2-а група (n = 61) - хворі на ІХС без супутнього ЦД 2-го типу. Всім пацієнтам для верифікації діагнозу ІХС проводилася коронарографія. У всіх хворих оцінювалися рівні АДМА. Результати. В ході дослідження було виявлено, що у пацієнтів з ІХС як з супутнім ЦД 2-го типу, так і без, підвищені рівні АДМА достовірно в порівнянні з групою контролю (р˂0,05). У пацієнтів з гемодинамічно значущими і незначущими стенозами коронарних артерій не було виявлено відмінностей у концентрації АДМА. При аналізі рівнів АДМА у пацієнтів з ІХС в залежності від наявності дифузного ураження коронарних судин у хворих на ЦД відзначалoсь статистично значуще підвищення його рівня при важчому ураженні коронарних артерій. В ході дослідження прогностична значимість щодо наявності коронарного атеросклерозу встановлена для значення АДМА більше 0,63 мкМ/л, чутливість і специфічність методу високі і становлять 95% і 100% відповідно, площа під ROC кривою (AUC) - 1,000 ± 0,0003 (95% довірчий інтервал: 0,975 до 1,000; р<0,0001). Прогностична значущість АДМА щодо наявності гемодинамічно значущих стенозів коронарних артерій встановлена для значення АДМА більш 2,17 мкМ/л, чутливість і специфічність методу складають 68,4% і 73,6% відповідно, площа під ROC кривою (AUC) - 0,734 ± 0,0462 (95% довірчий інтервал: 0,656 до 0,803; р<0.0001). Прогностична значущість визначення рівня АДМА для прогнозування наявності дифузного ураження коронарних артерій встановлена для значення Адма більш 2,15 мкМ/л, чутливість і специфічність методу складають 80% і 58,4% відповідно, площа під ROC кривою (AUC) - 0,704 ± 0, 0424 (95% довірчий інтервал: 0,625-0,776; р<0,0001). Висновки. Визначення рівню АДМА має важливе значення як в прогнозуванні наявності атеросклеротичного ураження коронарних судин, так і діагностики гемодинамічно значущих стенозів коронарних артерій, дифузного ураження коронарного русла. The purpose of research - to find the asymmetrical dimethylarginine (ADMA) levels in patients with coronary artery disease (CAD), depending on the presence type 2 diabetes mellitus (T2DM), the nature of coronary artery lesions, and its value in predicting the presence and severity of coronary atherosclerotic lesions. Materials and Methods: 131 patients with CAD (89 men, 42 women), mean age of 59.6 ± 9.11 years were examined. Depending on the presence of T2DM patients with CAD were divided into 2 groups: 1st group (n = 70) - patients with concomitant T2DM, 2nd group (n = 61) - patients with CAD without T2DM. All patients were performed coronary angiography to verify the diagnosis of coronary artery disease. Also were assessed the levels of ADMA. Results: The study demonstrated that patients with CAD both with concomitant T2DM and without had significantly increased levels of ADMA compared with the control group (р˂0.05). In patients with hemodynamically significant and not significant stenosis of the coronary arteries there were no difference in the content of ADMA. In patients with diffuse coronary artery disease with concomitant T2DM and without T2DM mellitus ADMA levels were significantly higher than in patients without diffuse coronary artery lesions (р˂0.05). In the study, the predictive value for the presence of coronary atherosclerosis ADMA values was set for a 0.63 uM/L, the sensitivity and specificity of high and account for 95% and 100%, respectively, the area under the ROC curve (AUC) – 1.000±0.0003 (95% confidence interval: 0.975 to 1.000; p<0.0001). Prognostic significance of ADMA for the presence of hemodynamically significant stenosis of the coronary arteries was set for the ADMA values over 2.17 uM/L, the sensitivity and specificity 68.4% and 73.6%, respectively, the area under the ROC curve (AUC) – 0.734 ± 0.0462 (95% confidence interval: 0.656 to 0.803; p<0.0001). Prognostic significance of determining the ADMA level for predicting the presence of diffuse coronary artery disease was set for the value of ADMA 2.15 uM/L, the sensitivity and specificity 80% and 58.4%, respectively, the area under the ROC curve (AUC) - 0,704 ± 0, 0424 (95% CI: 0,625-0,776; p<0.0001).Conclusions. Determination of ADMA level is important in predicting the presence of atherosclerotic lesions of the coronary vessels and the presence of hemodynamically significant coronary artery stenosis, diffuse coronary lesions.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14347
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Уровень асимметричного диметиларгинина .pdf601,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.