DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології >
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14343

Название: Вплив естрадіолу на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в постменопаузний період
Авторы: Журавльова, Лариса Володимирівна
Бутова, Тетяна Сергіївна
Ключевые слова: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет
ліпідний профіль
естрадіол
постменопауза
артериальная гипертензия
сахарный диабет
липидный профиль
эстрадиол
постменопауза
hypertension
diabetes
lipid profile
estradiol
post-menopausal
Issue Date: 2016
Библиографическое описание: Журавльова Л. В. Вплив естрадіолу на зміну показників ліпідного профілю у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу в постменопаузний період / Л. В. Журавльова, Т. С. Бутова // Ліки України плюс. – 2016. – № 1 (26). – С. 35–38.
Аннотация: Мета. Вивчити вплив естрадіолу на ліпідний профіль (ЛП) у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) і цукровий діабет (ЦД) 2 типу в постменопаузі. Матеріали та методи.Обстежено 106 жінокз АГ і ЦД 2 типу в постменопаузі. Всі пацієнтки були віком від 45 до 60 років у ранній постменопаузі. У контрольну групу увійшла 31 жінка з порівняною характеристикою за віком.Визначали рівень естрадіолу у венозній крові і показники ЛП (тригліцериди (ТГ), загальний холестерин (ЗХ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) і ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) ферментативним методом; досліджували кореляційний зв'язок між ними.Результати і обговорення. При аналізі рівня ЛП і естрадіолу у досліджуваних групах виявлена значназміна показників у всіх групах пацієнток. При дослідженні кореляційного зв’язку між естрадіолом та показниками ліпідного профілю спостерігали позитивний зв’язок між показниками естрадіолу та ЛПВЩ і негативний між естрадіолом та ЗХ, ЛПНЩ, ТГ.Висновок. У жінок з АГ 2-3 ступеню, ЦД 2 типу і поєднаною патологією (АГ 2-3 ступеню, ЦД 2 типу)у постменопаузі спостерігається порушення ліпідного обмінуна тлі достовірних змін естрадіолу у венозній крові. Цель. Изучить влияние эстрадиола на липидный профиль (ЛП) у больных с артериальной гипертензией (АГ) и сахарным диабетом (СД) 2 типа в постменопаузе. Материалы и методы. Обследовано 106 женщин с АГ и СД 2 типа в постменопаузе. Все пациентки были в возрасте от 45 до 60 лет в ранней постменопаузе. В контрольную группу вошла 31 женщина с сопоставимыми характеристиками по возрасту. Определяли уровень эстрадиола в венозной крови и показатели ЛП (триглицериды (ТГ), общий холестерин (ОХ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) ферментативным методом, изучали корреляционную связь между ними. Результаты и обсуждение. При анализе уровня ЛП и эстрадиола в исследуемых группах обнаружены значительные изменения показателей во всех группах пациенток. При исследовании корреляционной связи между эстрадиолом и показателями ЛП наблюдали положительную связь между уровнем эстрадиола и ЛПВП и отрицательную между эстрадиолом и ОХ, ЛПНП, ТГ. Вывод. У женщин с АГ 2-3 степени, СД 2 типа и сочетанной патологией (АГ 2-3 степени, СД 2 типа) в постменопаузе наблюдаются нарушения липидного обмена на фоне достоверных изменений уровня эстрадиола в венозной крови.Objective.То study the effect of estradiol on lipid profile (LP) in patients with arterial hypertension (AH) and diabetes mellitus (DM) type 2 in postmenopausal. Materials and Methods. The observation was done on 106 women with AH and DM type 2 in postmenopausal. All patients were aged 45 to 60 years in early post-menopausal stage. The control group included 31 women in early post-menopause with comparable characteristics by age. Determining the level of estradiol and LP measured by indicators, triglycerides (TG), total cholesterol (TC), HDL-cholesterol (HDL-C) and cholesterol of low density lipoprotein (LD) enzymatic method was performed, investigated the correlation between them. Results and Discussion. In analyzing the results of the LP and estradiol in the studied groups revealed a significant changesin all groups of patients. In the study of correlation between estradiol and LP observed a positive relationship between the estradiol and HDL negative between estradiol and TC, LDL, TG. Conclusion. In women with arterial hypertension of 2nd and 3rd stages, Type 2 diabetes and co-morbidity (hypertension patients of 2nd and 3rd stages and type 2 diabetes) in post-menopausal life the presence of secondary disorders of lipid metabolism were observed.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14343
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Вплив естрадіолу на зміну .pdf307,03 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback