Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12656
Title: Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння
Other Titles: Association between polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene (Glu298Asp) and congestive heart failure in patients with ischemic heart disease and obesity
Ассоциация полиморфизм гена эндотелиальной синтазы оксида азота (Glu298Asp) с хронической сердечной недостаточностью у больных ишемической болезнью сердца и ожирением
Authors: Кадикова, Ольга Ігорівна
Кравчун, Павло Павлович
Keywords: ішемічна хвороба серця
хронічна серцева недостатність
ожиріння
ген ендотеліальної синтази оксида азоту
поліморфізм
ischemic heart disease
congestive heart failure
obesity
gene of endothelial nitric oxide synthase
polymorphisms
Issue Date: 2016
Citation: Кадикова О. І. Асоціація поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) із хронічною серцевою недостатністю у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння / О. І. Кадикова, П. П. Кравчун // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 2 (74). – С. 106–110.
Abstract: У статті оцінено наявність зв’язків між поліморфізмом гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) і розвитком та прогресуванням хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння. Було проведено комплексне обстеження 222 хворих на ішемічну хворобу серця. Групу порівняння склали 115 хворих на ішемічну хворобу серця з нормальною масою тіла. До контрольної групи увійшло 35 практично здорових осіб. Алель G і генотип G/G поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) було асоційовано із розвитком ішемічної хвороби серця. Наявність G алеля та G/G генотипу поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім ожирінням була пов’язана з розвитком хронічної серцевої недостатності, тоді як алель А був пов'язаний зі зниженням ризику розвитку серцевої недостатності. Прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння асоціювалось з алелем G поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp), а алель А мав захисні властивості. The article reviewed the links between gene polymorphism of endothelial nitric oxide synthase (Glu298Asp) and the development and progression of congestive heart failure in patients with ischemic heart disease and obesity. G allele and genotype G/G polymorphism of the gene of endothelial nitric oxide synthase (Glu298Asp) was associated with the development of ischemic heart disease. The presence of allele G and G/G genotype polymorphism of the gene of endothelial nitric oxide synthase (Glu298Asp) in patients with ischemic heart disease with concomitant obesity has been associated with the development of congestive heart failure, while the A allele was associated with decreased risk of heart failure. Progression of congestive heart failure in patients with ischemic heart disease and obesity was associated with the G allele gene polymorphism of endothelial nitric oxide synthase (Glu298Asp), and A allele was protective properties.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12656
ISSN: 616.12-008.46-036.12-005.4-056.257-07:575.17
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кадикова Асоциация полиморфизму синтази.doc130,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.